Exclusieve nieuwe maan-prijsvraag

Deelnamevoorwaarden

Organisator van de prijsvraag "NewMoon diner-set " is

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach


De prijsvraag begint op 03-09-2020 en eindigt op 30-09-2020 om 24 uur Midden-Europese tijd.  


§ 1 Deelnemers
(1)    Deze gratis prijsvraag is toegankelijk voor alle meerderjarige personen woonachtig in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Luxemburg. Per persoon is slechts één deelname aan de prijsvraag mogelijk.  
(2)    Medewerkers van Villeroy & Boch en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.  
(3)    Om te kunnen deelnemen aan de actie is het absoluut noodzakelijk dat alle persoonsgegevens naar waarheid worden verstrekt, Anders kan uitsluiting van deelname aan de prijsvraag plaatsvinden. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. 
(4)    De deelname zelf is gratis en niet afhankelijk van de aankoop van enig product of het gebruik van enige dienst. 
(5)    Deelname aan deze verloting is niet afhankelijk van de uitvoering van een opdracht of het aangaan van een contractuele relatie met Villeroy & Boch. 

§ 2 Uitvoering en afhandeling
(1)    Deelname aan de prijsvraag vloeit voort uit aanmelding voor de Villeroy & Boch nieuwsbrief en het inzenden van de volledige deelnameverklaring. Met het klikken op de Verzenden-knop accepteert u deze deelnamevoorwaarden en bevestigt u dat aan alle voorwaarden voor deelname is voldaan.  
(2)    De winnaar wordt willekeurig bepaald.  
(3)    Prijs: 9x een serviesset van Villeroy & Boch uit de collectie NewMoon voor 2 personen
        (2x dinerbord, 2x ontbijtbord, 2x schaal plat, 2x bol, 1x presenteerdienschaal). 
(4)    De winnaars worden onder alle deelnemers tot uiterlijk 16-10-2020 willekeurig uitgeloot en krijgen vervolgens per e-mail bericht. Wanneer de winnaar zich niet binnen twee weken na bekendmaking van de prijs meldt, vervalt het recht op de prijs en wordt er geen nieuwe winnaar geloot. 
(5)    De organisatie en verzending van de goederenpakketten is in handen van Villeroy & Boch. 
(6)    De deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat hun naam en woonplaats in geval van het winnen van de prijs op de website van Villeroy & Boch en op de Villeroy & Boch Facebook-fanpage worden gepubliceerd. 

§ 3 Uitsluiting van aansprakelijkheid 
(1)    Voor schade (met uitzondering van schending van leven, lichaam en gezondheid) is Villeroy & Boch uitsluitend aansprakelijk voor zover schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of schuldig verzuim van wezenlijke contractverplichtingen door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel. Dit geldt ook voor schade die voorkomt uit verzuim van verplichtingen bij contractonderhandelingen en de uitvoering van ongeoorloofde handelingen. Een verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot schadevergoeding is uitgesloten. 
(2)    De aansprakelijkheid is, behalve bij schade die wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, bij schending van wezenlijke contractverplichtingen of bij schending van leven, lichaam en gezondheid door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel begrensd tot de bij de contractovereenkomst normaal gesproken te voorspellen schade en voor het overige wat de hoogte betreft beperkt tot de typisch geldende te voorspellen schade. Dit geldt ook voor indirecte schade, met name misgelopen winst. 
(3)    De bepalingen van de productaansprakelijkwetgeving blijven onverlet. 

§ 4 Voortijdige beëindiging van de prijsvraag
Villeroy & Boch behoudt zich het recht voor de prijsvraag te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging en zonder vermelding van redenen te onderbreken of te beëindigen. Van dit recht kan de firma Villeroy & Boch vooral gebruikmaken wanneer een correct verloop van de prijsvraag om technische of juridische redenen niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van een hacker-aanval op de website van de prijsvraag. De deelnemers kunnen op grond hiervan geen aanspraken doen gelden. 

§ 5 Privacyverklaring voor deelname aan de prijsvraag 
(1)    Om aan de prijsvraag te kunnen deelnemen is het noodzakelijk dat de deelnemer/deelneemster de bij registratie gevraagde persoonsgegevens over zichzelf opgeeft. 
(2)    Villeroy & Boch zal de door de deelnemer/deelneemster verstrekte gegevens t.b.v. de uitvoering van de prijsvraagactie verzamelen, verwerken en gebruiken. 
(3)    Extra informatie over het thema bescherming van persoonsgegevens, met name voor de verzameling en het gebruik van hun gegevens bij het bezoek van onze website, ontvangt u ook in de algemene informatie over privacybescherming van Villeroy & Boch op: http://villeroyboch.com/privacy

§ 6 Slotbepalingen
(1)    Het is niet mogelijk de prijs in contanten te laten uitbetalen of om te ruilen tegen een andere prijs.  
(2)    Het recht op een prijs is niet overdraagbaar. 
(3)    Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  
(4)    Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. Dwingende bepalingen van het land waarin de consument gewoonlijk verblijft worden hierdoor niet aangetast.