“Murder on the Orient Express” prijsvraag

Deelnamevoorwaarden

Organisator van de prijsvraag "Moord in de Oriënt-Express" is

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach

De prijsvraag begint op 09-11-2017 en eindigt op 22-12-2017 om 24 uur Midden-Europese tijd.

 

§ 1 Deelnemers

Deze gratis prijsvraag is toegankelijk voor alle meerderjarige personen woonachtig in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Noorwegen, Zweden en Finland. Per persoon is slechts één deelname aan de prijsvraag mogelijk.

Medewerkers van Villeroy & Boch en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

Om te kunnen deelnemen aan de actie is het absoluut noodzakelijk dat alle persoonsgegevens naar waarheid worden verstrekt, op straffe van uitsluiting van deelname aan de prijsvraag. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

De deelname zelf is gratis en niet afhankelijk van de aankoop van enig product of het gebruik van enige dienst.

 

§ 2 Uitvoering en afhandeling

Deelname aan de prijsvraag bestaat uit het correct beantwoorden van de vragen, aanmelding voor de Villeroy & Boch nieuwsbrief en het inzenden van de volledige deelnameverklaring. Met het klikken op de Verzenden-knop accepteert u deze deelnamevoorwaarden en bevestigt u dat aan alle voorwaarden voor deelname is voldaan.

Onder de deelnemers worden tien hieronder beschreven prijzen door willekeurige loting (toevalsprincipe) uitgereikt:
1e prijs: Een reischeque van Ameropa ter waarde van € 4.000
2e prijs: 27-delig koffieservies voor 6 personen uit de collectie La Classica Contura
3e prijs: 24-delige set glazen uit de collectie Bernadotte
4e tot 10e prijs: Elk één juwelendoosje uit de collectie La Classica Contura.

De winnaars worden onder alle deelnemers tot 22-01-2018 willekeurig uitgeloot en krijgen vervolgens per e-mail bericht. Tevens wordt hen het verzendadres voor de prijs gevraagd. Wanneer de winnaar niet binnen vier weken na het versturen van het bericht het verzendadres aangeeft, vervalt het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar uitgeloot volgens dezelfde procedure en ontvangt deze bericht.

Toekenning van prijzen zal alleen plaatsvinden in de landen zoals genoemd in §1 paragraaf 1.

De prijs wordt tot 22-02-2018 naar de 10 winnaars verzonden.

De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun naam en woonplaats bij winst openbaar worden gemaakt op de website van Villeroy & Boch en op de Villeroy & Boch Facebook-fanpagina.

Klachten over deze prijsvraag kunnen uitsluitend schriftelijk (waaronder per e-mail) worden ingediend bij:
Villeroy & Boch AG
Customer Marketing Tableware
Per adres: Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach, Germany

Klachten zullen binnen een termijn van 6 weken na ontvangst worden afgehandeld door een medewerker van Villeroy&Boch AG en de klager zal daarover schriftelijk (of per e-mail) worden bericht binnen diezelfde termijn.

Villeroy & Boch AG handelt bij het aanbieden en uitvoeren van deze prijsvraag in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

§ 3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor schade (met uitzondering van schending van leven, lichaam en gezondheid) is Villeroy & Boch uitsluitend aansprakelijk voor zover schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of schuldig verzuim van wezenlijke contractverplichtingen door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel. Dit geldt ook voor schade die voorkomt uit verzuim van verplichtingen bij contractonderhandelingen en de uitvoering van ongeoorloofde handelingen. Een verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot schadevergoeding is uitgesloten.

De aansprakelijkheid is, behalve bij schade die wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, bij schending van wezenlijke contractverplichtingen of bij schending van leven, lichaam en gezondheid door Villeroy & Boch, hun medewerkers of hun hulppersoneel begrensd tot de bij de contractovereenkomst normaal gesproken te voorspellen schade en voor het overige wat de hoogte betreft beperkt tot de typisch geldende te voorspellen schade. Dit geldt ook voor indirecte schade, met name misgelopen winst. De bepalingen van de productaansprakelijkwetgeving blijven onverlet.

 

§ 4 Voortijdige beëindiging van de prijsvraag

Villeroy & Boch behoudt zich het recht voor de prijsvraag te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging en zonder vermelding van redenen te onderbreken of te beëindigen. Van dit recht kan de firma Villeroy & Boch vooral gebruik maken wanneer een correct verloop van de prijsvraag om technische of juridische redenen niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van een hacker-aanval op de website van de prijsvraag. De deelnemers kunnen op grond hiervan geen aanspraken doen gelden.

 

§ 5 Privacyverklaring voor deelname aan de prijsvraag

Om aan de prijsvraag te kunnen deelnemen is het noodzakelijk dat de deelnemer/deelneemster de bij registratie gevraagde persoonsgegevens over zichzelf opgeeft.

De firma Villeroy & Boch zal de door de deelnemer/deelneemster verstrekte gegevens t.b.v. de uitvoering van de prijsvraagactie verzamelen, verwerken en gebruiken.

Extra informatie over het thema bescherming van persoonsgegevens, met name voor de verzameling en het gebruik van hun gegevens bij het bezoek van onze website, ontvangt u ook in de algemene informatie over privacybescherming van Villeroy & Boch op: www.villeroy-boch.de/datenschutz.html

 

§ 6 Slotbepalingen

Het is niet mogelijk de prijs in contanten te laten uitbetalen of om te ruilen tegen een andere prijs.

Het recht op een prijs is niet overdraagbaar.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. Dwingende bepalingen van het land waarin de consument gewoonlijk verblijft worden hierdoor niet aangetast.

< Terug naar de kerstprijsvraag