Bij de afgebeelde Villeroy & Boch producten gaat het om gelicentieerde producten van het bedrijf SWISS KRONO GROUP, Lucerne, Zwitserland

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop- en leveringstransacties van SWISS KRONO GmbH en SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (hierna elk "verkoper" genoemd).

1.2 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. De handelsvoorwaarden van de koper of wijzigingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden maken geen deel uit van het contract, zelfs niet als de verkoper geen bezwaar maakt.

1.3 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige verkoop- en leveringstransacties tussen de contractpartijen.

1.4 Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op personen die, met betrekking tot de contractuele relatie, handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit of die publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale fondsen van publiekrechtelijk belang zijn.

2. Sluiting van de overeenkomst en terugtrekking

2.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de partijen het eens zijn over alle essentiële elementen van de overeenkomst, met name de prijs, en de verkoper de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd (verklaring van aanvaarding). Adviesverlening van welke aard dan ook, in het bijzonder met betrekking tot de geschiktheid van het voorwerp van de aankoop voor het concreet beoogde gebruik door de Koper, maakt geen deel uit van het contract. Ook het concrete beoogde gebruik van de door de koper gecommuniceerde goederen is niet de basis van de overeenkomst. Het onderzoek naar de geschiktheid van de goederen voor het concrete beoogde gebruik van de koper, zo nodig met inschakeling van deskundigen, zoals met name bouwkundig ingenieurs en architecten, is de verantwoordelijkheid van de koper.

2.2 Mondelinge aanbiedingen en overeenkomsten binden de verkoper niet. Schriftelijke aanbiedingen van de Verkoper zijn voor de Verkoper alleen bindend (in het bijzonder met betrekking tot prijzen, levertijden, tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of andere prestatiegegevens) indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld.

2.3 Koper is gedurende twee weken vanaf de datum van ontvangst gebonden aan de door hem aan verkoper of zijn vertegenwoordiger uitgebrachte offertes, tenzij uit de offertes een langere bindende termijn voortvloeit.

2.4 Alle aanbiedings-, contract- en projectdocumenten mogen niet zonder toestemming van de verkoper worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Zij moeten op verzoek van de verkoper onmiddellijk worden geretourneerd, wat te allen tijde mogelijk is.

2.5 De verkoper kan zich terugtrekken uit de overeenkomst indien de koper zijn verplichtingen tot medewerking niet nakomt ondanks het feit dat hem een termijn is toegekend of indien de uitvoering van de dienst door de verkoper niet mogelijk is door belemmeringen in de uitvoering waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, die niet door hem konden worden voorzien of die niet permanent kunnen worden overwonnen en die niet kunnen worden verholpen door redelijke uitgaven; dit geldt ook voor bijzondere specificaties, zoals speciale ontwerpen, vereiste kwaliteiten en termijnen.

2.6 De verkoper kan zich terugtrekken uit de overeenkomst indien de betaling van de overeengekomen prijs niet op de overeengekomen leveringsdatum is gegarandeerd (bijv. door commerciële kredietverzekering, bankgarantie, vooruitbetaling).

2.7 Indien de Verkoper zich op grond van artikel 2.5 of 2.6 terugtrekt uit de overeenkomst, kan de Koper hieraan geen verdere rechten jegens de Verkoper ontlenen - met uitzondering van het terugvorderen van voor deze overeenkomst gedane betalingen.

3. Prijs en betaling

3.1 De overeengekomen prijs is exclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Indien de wet voorziet in een vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde, moet in het kader van de levering onmiddellijk aan de nodige voorwaarden worden voldaan. Belastingvrije EU-leveringen: De verkoper is verplicht aan de hand van documenten te bewijzen dat de geleverde goederen daadwerkelijk vanuit Duitsland naar een andere EU-lidstaat zijn verzonden (zogenaamde ontvangstbevestiging). De verkoper stuurt de ontvangstbevestiging per e-mail naar de koper. Hiervoor heeft de verkoper een toestemmingsverklaring van de koper nodig om de ontvangstbevestiging elektronisch te ontvangen (zelfverzamelaar). De koper mag de bevestiging per e-mail pas versturen nadat de goederen daadwerkelijk in de andere EU-lidstaat zijn aangekomen. De koper moet de verkoper de kosten vergoeden die de verkoper maakt voor het ontbreken van de bovengenoemde bewijsstukken, bijvoorbeeld voor de latere berekening van de BTW en eventuele andere schade die hij heeft geleden. Voor het overige is de overeengekomen prijs af fabriek; de verzending van de goederen is voor rekening van de koper; hij draagt de kosten van verpakking, verzekering, vracht, douane, invoer en bijkomende kosten. Verpakkingen worden niet teruggenomen.

3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de koper wijzigingen worden overeengekomen, is de koper verplicht aan de verkoper de eventueel gemaakte extra kosten te vergoeden. Indien de prijs voor de extra uitgaven niet wordt overeengekomen met de wijziging van de overeenkomst, wordt deze bepaald door rekening te houden met het prijsniveau van de overeenkomst op basis van de oorspronkelijke berekening van de verkoper.

3.3 Indien de prijzen van grondstoffen of hulpstoffen, lonen of andere economische omstandigheden (bijv. wisselkoersschommelingen) tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering stijgen om redenen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, kan de verkoper de prijs naar eigen goeddunken dienovereenkomstig aanpassen (§ 315 lid 1 BGB).

3.4 Tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, zijn betalingen 7 kalenderdagen na facturering met 2% korting en 30 kalenderdagen na facturering zonder aftrek verschuldigd. Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen apart gefactureerd worden. De betalingen worden uitsluitend in euro's verricht.

3.5 Indien de koper in gebreke blijft met de betaling, verliest hij alle kortingen, verkoop- en vrachtvergoedingen en andere bijzondere voorwaarden die in verband met de betreffende verkoop- en leveringstransactie zijn toegekend. Indien de koper in gebreke blijft, is hij een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 12% van de schuld per jaar en een forfaitair bedrag van € 40,-. Verdere vorderingen wegens het in gebreke blijven van de verkoper blijven onaangetast. In geval van wanbetaling door de koper kan de verkoper verdere leveringen aan de koper opschorten, zelfs als deze niet tot dezelfde verkoop- en leveringstransactie behoren.

3.6 Betalingen worden gedaan door middel van een bankoverschrijving. Wissels en cheques worden niet geaccepteerd met vervullend effect. Alle kosten en schade die voortvloeien uit het in beslag nemen en onteigenen van wissels en cheques zijn voor rekening van de koper.

3.7 Niettegenstaande de terugbetalingsvoorwaarden van de koper, kan de verkoper de door de koper gedane betalingen als volgt verrekenen: kosten van de rechtsvordering, rente, hoofdvordering. De verrekening kan leiden tot een verhoging van de rente. De koper wordt binnen een maand na ontvangst van de betaling op de hoogte gesteld van de verrekening, anders gelden de terugbetalingsvoorwaarden van de koper.

3.8 Indien de koper recht heeft op vorderingen op de verkoper (tegenvorderingen), heeft de koper alleen recht op verrekening, retentie of vermindering als de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

3.9 De overdracht van vorderingen van de koper op de verkoper is slechts van kracht na schriftelijke toestemming van de verkoper.

4. Levering van goederen

4.1 Verkoper is verplicht de bestelde goederen ten vroegste te leveren wanneer de betaling van de overeengekomen prijs in de zin van artikel 2.6 is zekergesteld.

4.2 De verkoper zal de goederen bij de koper in ontvangst nemen onmiddellijk na de mededeling dat de goederen klaar zijn om te worden afgehaald. Indien de overname niet uiterlijk binnen twee weken daarna plaatsvindt, worden de goederen geacht te zijn overgenomen en kunnen zij op kosten van de koper openbaar worden opgeslagen. De koper zal de verkoper vergoeden voor de schade veroorzaakt door de vertraging in de aanvaarding; verdere gevolgen van de vertraging in de aanvaarding blijven onaangetast.

4.3. Verkoper mag de goederen in gewijzigde vorm vervaardigen, mits dit noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften en er geen verslechtering van de kwaliteit of van de geschiktheid voor gebruik optreedt.

4.4 Indien onvoorziene gebeurtenissen (bijv. bedrijfsstoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, verkeersstoringen, brand, natuurrampen of andere gevallen van overmacht) de naleving van de overeengekomen leveringstermijnen verhinderen, worden deze termijnen dienovereenkomstig verlengd zonder dat de koper daar aanspraak op kan maken. Hetzelfde geldt indien de Koper niet voldoet aan bestaande verplichtingen tot samenwerking, zoals het indienen van volledige planningsdocumenten die zijn goedgekeurd voor de werkvoorbereiding en die nodig zijn voor de productie van de goederen.

4.5 Indien een overeengekomen leveringsdatum met meer dan twee weken wordt overschreden door de verkoper ondanks het feit dat deze de betaling van de koopprijs heeft verzekerd, zonder dat de koper daarvoor verantwoordelijk is, kan de koper de verkoper een redelijke verlenging van de termijn toestaan, die ten minste twee weken moet bedragen. De koper kan zich pas na afloop van deze termijn terugtrekken uit het contract.

4.6 Indien de Verkoper in gebreke blijft met de levering, zijn de vorderingen van de Koper beperkt tot een bedrag van 0,5% van de waarde van de door de vertraging getroffen goederen per week van de vertraging, met een maximum van in totaal 5% van de waarde van de door de vertraging getroffen goederen. Paragraaf 3.5, zin 2, tweede helft van de zin is van overeenkomstige toepassing ten gunste van de verkoper. Eventuele verdere aanspraken van de Koper worden alleen in overweging genomen in geval van opzet, grove nalatigheid of schending van een kardinale plicht door de Verkoper.

4.7 De artikelen 4.5 en 4.6 zijn niet van toepassing bij een commerciële transactie met vaste datum; in dit geval is § 376 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) van toepassing.

5. Risico-overdracht

5.1 Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen gaat over op de koper na kennisgeving van de verzend-/afhaalbereidheid, ten laatste bij de aanvaarding of fictie van de aanvaarding overeenkomstig nr. 4.2 zin 2.

5.2 Indien verzending aan de koper is overeengekomen (voor wiens rekening), gaat het risico over op de koper zodra de verkoper de goederen voor verzending ter beschikking heeft gesteld.

6. Garantie

6.1 De goederen van de verkoper bestaan hoofdzakelijk uit hout, een natuurproduct. Zijn natuurlijke eigenschappen leiden tot een reeks natuurlijke verschillen in kleur, structuur en andere verschillen en vormen daarom geen gebrek. Onbeduidende afwijkingen van de goederenomschrijving, in het bijzonder de in de goederenrichtlijnen genoemde afwijkingen en, in het geval van vaste meetborden, maatafwijkingen tot 10%, vormen geen gebreken, ook niet buiten de in paragraaf 4.3 geregelde gevallen. Dit geldt dienovereenkomstig als de kosten voor het verhelpen van de gebreken niet meer bedragen dan 4% van de waarde van de goederen in de verkoop- en leveringstransactie.

6.2 Indien producten met een melamineharscoating buiten Europa worden gebruikt, is de verkoper alleen aansprakelijk voor gebreken indien de verkoper schriftelijk op de hoogte is gesteld van het beoogde doel en de plaats van gebruik van de goederen en de geschiktheid van het materiaal door de verkoper schriftelijk is bevestigd.

6.3 Garantieclaims veronderstellen dat de koper de gebrekkige goederen aan de verkoper ter inzage geeft. Retourzendingen moeten vooraf worden overeengekomen tussen de contractpartijen.

6.4 Garantieclaims veronderstellen dat de koper de verkoper voor de gebrekkige goederen volledig heeft betaald op het moment dat deze opeisbaar zijn.

6.5 Na de risico-overdracht volgens artikel 5 is de koper verplicht de goederen onmiddellijk te controleren op gebreken, inclusief verkeerde leveringen en fouten in de hoeveelheid.

en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van dergelijke gebreken. Dit geldt ook als er vooraf monsters van de goederen zijn geleverd. Als gebreken pas later aan het licht komen, moeten ze ook onmiddellijk worden gemeld. In geval van schending van de verplichting tot onderzoek of kennisgeving van gebreken kunnen geen vorderingen op de verkoper worden ingesteld.

6.6 In geval van gebreken is de aanspraak van de koper in eerste instantie beperkt tot nakoming achteraf door het verhelpen van het gebrek; in plaats daarvan kan de verkoper, naar eigen keuze, zorgen voor nakoming achteraf door middel van vervangende levering. Alleen als de aanvullende prestatie mislukt of door de verkoper wordt geweigerd, heeft de koper recht op een vermindering van de koopprijs of, naar zijn keuze, op terugtrekking uit de overeenkomst.

6.7 De verkoper is alleen aansprakelijk voor materiële schade en financiële schade in geval van opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die typisch is voor het contract en die ten tijde van het sluiten van het contract te voorzien is. Deze beperking is niet van toepassing in geval van schade aan de gezondheid, het lichaam of het leven waarvoor de Verkoper verantwoordelijk is, noch in geval van schending van kardinale verplichtingen en vorderingen op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. De beperking van de aansprakelijkheid geldt dienovereenkomstig voor schade als gevolg van vorderingen van derden op de koper.

6.8. Verkoper is alleen aansprakelijk voor eigendomsgebreken in verband met octrooirechten in geval van opzet of grove nalatigheid.

6.9 Vorderingen wegens gebreken van de koper tegen de verkoper vervallen na één jaar. Dit geldt niet voor goederen volgens § 438 lid 1 nr. 2 BGB. Het verloop van de verjaringstermijn begint met de overdracht van het risico volgens artikel 5.

6.10 De verhaalsrechten van de koper tegen de verkoper op grond van de voorschriften voor de verkoop van consumptiegoederen bestaan slechts voor zover de koper met zijn contractpartner in de toeleveringsketen geen vorderingen heeft ingesteld die de wettelijke aanspraken op gebreken te boven gaan. Vorderingen op grond van een verhaalsrecht van de koper verjaren na een jaar; § 479 lid 2 BGB is niet van toepassing. De punten 6.7 en 6.9 zijn dienovereenkomstig van toepassing. Betalingsdoelstellingen, kortingen, kortingen, de veronderstelling van vervoersdiensten en vergelijkbare diensten die aan de koper worden verleend, gelden als gelijkwaardige compensatie overeenkomstig § 478, lid 4, zin 1 BGB. De koper is verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk verhaal dat zich in de toeleveringsketen voordoet.

6.11 De garantieverplichting voor gebreken vervalt indien de goederen worden gewijzigd, verwerkt of oneigenlijk worden behandeld.

6.12 Indien na het indienen van een garantieclaim door de koper tegen de verkoper blijkt dat de verkoper geen garantieverplichting heeft, zal de koper de gemaakte kosten aan de verkoper vergoeden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de vorderingen van de verkoper op de koper uit hoofde van de verkoop- en leveringstransactie volledig zijn voldaan. Het opnemen van individuele vorderingen in een lopende factuur of het opmaken van een balans en de erkenning daarvan door de verkoper doet het eigendomsvoorbehoud niet vervallen.

7.2 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen van de verkoper op de koper, ongeacht de rechtsgrond, nu of in de toekomst, zijn voldaan. Punt 7.1, tweede zin, is van overeenkomstige toepassing.

7.3 De koper is gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te combineren, te vermengen en te verwerken, voor de verkoper als fabrikant, maar zonder enige verplichting voor hem. Indien de eigendom van de geleverde goederen door samenvoeging, vermenging of verwerking vervalt, draagt de koper hierbij aan de verkoper de mede-eigendom van de nieuwe zaak over naar rato van de waarde van de geleverde goederen aan de zaak van de koper op het moment van samenvoeging, vermenging of verwerking.

7.4. De koper draagt het risico voor de goederen van de verkoper. Hij moet ze zorgvuldig bewaren, markeren als eigendom van de verkoper en ze scheiden en verzekeren tegen verlies, diefstal, brand, enz. Hij draagt hierbij de vordering op de verzekeringsmaatschappij over in geval van schade aan de verkoper die deze accepteert. In geval van beslaglegging of andere aantasting van de rechten van de verkoper door derden, zal de koper de derde partij op de hoogte stellen van de rechten van de verkoper en de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Alle kosten (ook die van een rechtszaak) en schade die voortvloeien uit het beslag of een andere aantasting of uit het verzuim om te verwijzen naar de rechten van de Verkoper zijn voor rekening van de Koper.

7.5 De koper heeft het recht om de goederen van de verkoper of de nieuwe zaak in de normale gang van zaken te verkopen. Verpanding of eigendomsoverdracht bij wijze van zekerheidstelling is uitgesloten. De koper draagt hierbij alle vorderingen uit de verkoop over aan de verkoper, die deze accepteert. De koper is verplicht de opbrengst voor de verkoper gescheiden te houden van zijn eigen vermogen of dat van derden en dit te documenteren door een overeenkomstige aantekening te maken in zijn boeken of op zijn facturen. Indien de vorderingen van de koper uit de verkoop zijn opgenomen in een rekening-courant bij een derde partij, zal de koper hiertegen bezwaar maken onder verwijzing naar de rechten van de verkoper en zal hij de verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. De verkoper machtigt de koper om de gecedeerde vorderingen op eigen naam te innen; de machtiging is herroepbaar indien de koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper.

7.6 Indien de waarde van de genoemde zekerheden meer bedraagt dan 20% van de vorderingen van de verkoper op duurzame basis, zal de verkoper deze naar eigen goeddunken in die mate vrijgeven.

7.7 De koper is verplicht al het mogelijke te doen, in het bijzonder elke wettelijke verklaring aan de verkoper of aan derden, om het hierboven overeengekomen eigendomsvoorbehoud ten volle te laten gelden, ook naar buitenlands recht van de plaats van levering of de vestigingsplaats van de koper.

8. Ontheffing van aansprakelijkheid

8.1 In de interne relatie is de koper uitsluitend aansprakelijk als medefabrikant in overeenstemming met de Wet op de productaansprakelijkheid. Hij bevrijdt de verkoper van aanspraken van derden.

8.2 Indien de koper aan de verkoper specificaties heeft verstrekt voor de vervaardiging van de goederen, waarvan de uitvoering leidt tot inbreuk op octrooi-, auteurs-, merk- of andere industriële eigendomsrechten van derden, vrijwaart de koper de verkoper tegen aanspraken van derden.

9. Diversen

9.1 Alle geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het materiële Duitse recht. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

9.2 Indien de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft (§ 38 lid 2 ZPO) of indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is (§ 38 lid 1 ZPO), is Neuruppin de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen met betrekking tot de contractuele relatie.

9.3 Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen met betrekking tot de contractuele relatie is Heiligengrabe bij Wittstock.

9.4 Indien afzonderlijke bepalingen van de contractuele relatie ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De overeenkomstsluitende partijen zijn verplicht een nieuwe regeling te vinden die het doel van de ondoeltreffende regeling het dichtst benadert.

9.5 Er zijn geen mondelinge zekerheidsovereenkomsten met betrekking tot de contractuele relatie gesloten. Elke wijziging moet schriftelijk gebeuren, waarbij de verzending van de schriftelijke verklaring per fax volstaat. Dit geldt ook voor de wijziging van de schriftelijke vormvereiste zelf. Het vereiste van de schriftelijke vorm is ook van toepassing op verklaringen met een scheppende werking, met name

Heiligengrabe, september 2016